ปลวก

ico_pest1

ปลวก เป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ
1. กล้าไม้ และไม้ยืนต้น ในป่าธรรมชาติและสวนป่า
2. ไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง
3. ไม้ใช้ประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน
4. วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำมาจากไม้ และพืชเส้นใย เช่น โต๊ะ ตู้ กระดาษหนังสือ พรม และเสื้อผ้า
5. กัดทำลายรากของพืชเกษตร พืชไร่ พืชผัก พืชสวน และไม้ผล

อาหาร หลักของปลวก ได้แก่ เซลลูโลส ( cellulose) ที่ได้มาจากเนื้อไม้ และวัตถุสิ่งของที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ วัตถุที่ได้รับอันตรายจากการทำลายของปลวกมากที่สุดก็ได้แก่ไม้ เช่น ไม้เสา ไม้ใช้ในการก่อสร้าง ไม้บาง ไม้อัด ไม้ประสาน และไม้วิทยาศาสตร์อื่นๆ ส่วนไม้หมอนรถไฟมีปลวกเข้าไปเกาะทำลายเพียงส่วนน้อย ทั้งนี้คงจะเนื่องมาจากไม้หมอนรองรางรถไฟสั่นสะเทือนอยู่เสมอในขณะที่มีรถไฟ แล่นผ่านไปมา นอกจากนี้ก็มีพวกเครื่องเรือน สมุด หนังสือ เสื่อ พรมน้ำมัน และเสื้อผ้า ฯลฯ เป็นต้น วัตถุอื่นที่นอกเหนือไปจากไม้ก็ได้แก่หนังสัตว์ แก้ว และพวกโลหะบางอย่างที่ปลวกทำให้เกิดเป็นสนิมผุพังเสียหายได้ ความสูญเสียที่เกิดจากการทำลายของปลวกนั้น จะทำให้สิ้นเปลืองไม้ ทรัพย์สมบัติอย่างอื่น ตลอดจนเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อหา และเสียค่าแรงในการปลูกสร้าง ซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทีเดียว