หนู

ico_pest4

หนู  เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ หนูทำลายพืชผล สินค้า และพยายามจะเข้าร่วมในที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และ นำความเสียหายนานาประการแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรง และทางอ้อม ความเสียหายทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดแทะกินพืชผลที่มนุษย์ปลูกตั้งแต่ในไร่นา สินค้าต่างๆ ตลอดจนทำให้เกิด การ ปนเปื้อนในที่เก็บ รักษา ในระหว่างการขนส่ง และการแปรรูปผลิตผล จนกระทั้งอยู่ในมือผู้บริโภค นอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค และบริโภคของมนุษย์ยังถูกหนูกัดแทะทำลายอีกด้วย

นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คน และสัตว์เลี้ยง เช่น Leptosprirosis ( โรคฉี่หนู), Plaque ( กาฬโรค), MURINE Thyphus, Scrub Thyphus ( โรคไข้หนู), Yersiniosis พยาธิต่างๆ, โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น นอกจากนั้นส่วนความเสียหายทางอ้อม หนูจะกัดแทะเพื่อลับฟันของหนูต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ของใช้ต่างๆ และสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคาร ทำให้เกิดความเสียหายปีละมากมาย กัดทำลายสายไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ทำลายชื่อเสียง ขาดความเชื่อถือจากลูกค้า และเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ รวมทั้งการขุดรูอาศัยภายใต้อาคาร ตามคันดิน คันคลอง หรือในท่อระบายน้ำเสีย ทำให้พื้นอาคารทรุด ดินฝั่งตลิ่งทรุด เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำ ซึ่งการทำลายที่เกิดขึ้นนี้เสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในปีหนึ่งๆ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึงความสะอาดของสถานประกอบการ และสุขาภิบาลของบ้านเมืองอีกด้วย