แมลงสาบ

ico_pest3

ก่อให้เกิดความรำคาญ และความเดือนร้อน ทำลายทรัพย์สิน สิ่งของ เสื้อผ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ อาหารและอื่นๆ ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้นแมลงสาบยังก่อให้เกิดความสกปรก เชื้อรา และกลิ่นเหม็นด้วย ซึ่งมันมีกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวที่ขับออกมาคล้ายน้ำมันทำให้อาหาร สิ่งของ หรือสถานที่มีกลิ่น และแมลงสาบมีลักษณะเฉพาะเมื่อมันกัดกินหรือเดินผ่านอาหาร จะสำรอกหรือถ่ายของเสียบนอาหาร ( fecal material) ทิ้งไว้ทำให้อาหารเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งพยาธิปนเปื้อนสู่อาหาร

แมลงสาบเป็นแมลงที่หากินในเวลากลางคืน ถ้าพบเห็นว่ามีแมลงสาบเดินในช่วงเวลากลางวันเพียงแค่ 1-2 ตัว นั่นแสดงว่ามีการชุกชุมของแมลงสาบอย่างมาก สิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง คือ ซากแมลงสาบที่ตายแล้ว ผนังลำตัวที่ลอกคราบออกมา กระเปาะไข่ที่ว่างเปล่า ( ตัวอ่อนฟักตัวออกไปแล้ว) และ มูลที่แมลงสาบถ่าย ทิ้งไว้ ขนาดของมีตั้งแต่เล็กมากจนถึงขนาดใหญ่เท่ากับมูลของหนู ถ้ามีแมลงสาบชุกชุมมากจะพบมูลได้มากเช่นกันตามบริเวณมุมชั้นวางของ

ปัญหาที่เกิดจากแมลงสาบ 

– ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
แมลงสาบได้ก่อให้เกิดความรำคาญ เสียหาย ทำลายทรัพย์สินสิ่งของเอกสาร เสื้อผ้า สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า และอื่นๆ นอกจากนั้นยังทำให้อาหารเสียหาย เนื่องจากการกัดกิน และทำให้มีกลิ่นเหม็น และเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ เชื้อรา ไม่สามารถนำไปขาย หรือรับประทานได้อีก ทำให้ต้องควบคุม กำจัดแมลงสาบและ และซื้อสารเคมีกำจัดแมลง

– ปัญหาทางด้านสาธารณสุข
แมลงสาบกินอาหารได้แทบทุกชนิดทั้งพืช ผัก ผลไม้ แป้ง ไขมัน น้ำมันไหม้ น้ำตาล และเนื้อสัตว์ ตั้งแต่อาหารสกปรก เน่าเสีย กองขยะ จนถึงอาหารของคน เชื้อโรคติดต่อมากับตัวแมลงสาบ ขา หนวด หรืออยู่ในกระเพาะอาหารของแมลงสาบ และปนเปื้อนลงไปในอาหารเมื่อแมลงสาบ ขา หนวด หรืออยู่ในกระเพาะอาหารของแมลงสาบ และปนเปื้อนลงไปในอาหารเมื่อแมลงสาบเดินผ่านอาหาร โดยจะสำรอก หรือถ่ายลงไปในอาหาร ทำให้ผู้บริโภคอาหารที่แมลงสาบกิน หรือเดินผ่านได้รับเชื้อโรค และพยาธิ และเกิดการเจ็บป่วยได้แมลงสาบสามารถแพร่เชื้อโรคดังนี้

– แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค
แมลงสาบเป็นแมลงที่มีความสำคัญทางสาธารณะสุข กล่าวคือ ภายใน และภายนอกลำตัวของ แมลงสาบมีเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดกับมนุษย์ พบได้ในเกือบทุกส่วนของร่างกาย หรือแม้กระทั่งในมูลของแมลงสาบ และมักจะพบเชื้อ Salmomella ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษอยู่เสมอ พบว่ามูลของแมลงสาบอเมริกันที่มีเชื้อ Salmonella oranienburg ซึ่งสามารถแพร่ไปยังอาหารของมนุษย์ และภาชนะแก้ว เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงระยะเวลานานกว่า 3 ปี
แมลงสาบอเมริกันที่มีเชื้อจุลินทรีย์โปรโตซัว Toxoplasma จะก่อให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ ซึ่งการติดต่อเชื้อโรคนี้เกิดขึ้นโดย แมวที่กินนก หรือหนูเป็นอาหาร ซึ่งนกหรือหนูนั้นมีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้อยู่ เมื่อแมวถ่ายมูลออกมาเชื้อจะปะปนอยู่ในมูลของแมว แมลงสาบและแมลงวันบางชนิดจะกินหรือเดินผ่านมูลของแมว ซึ่งจะสามารถปนเปื้อนบนอาหารของมนุษย์ได้หากแมลงสาบเดินผ่าน และแมลงสาบก็ยังกลับไปเป็นอาหารของนก หนู หรือแมวได้อีกเช่นกัน

การนำโรคโดยวิธีกล แมลงสาบนำเชื้อโรคติดตามตามตัวและขา จากที่สกปรก

เชื้อแบคทีเรีย
โรคที่สำคัญที่มีเชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุ อหิวาตกโรค แอนแทรกซ์ วัณโรค ซัลโมแนลล่า โรคเรื้อน กาฬโรค บิด โรคในระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ โรคฝีหรือผิวหนังผุพอง โรคทัยฟอยด์ โรคท้องเสีย ในเด็ก โรคติดเชื้อในช่องขับถ่าย (Urinary tract) เป็นต้น

เชื้อโปรโตซัว
มีเชื้อโปรโตซัวหลายชนิดที่พบในแมลงสาบ ซึ่งเชื้อโปรโตซัว Toxoplasma เป็นสาเหตุทำให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ และมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคท้องเสีย หรือโรคบิด ได้แก่ บิด มีตัว Entamoeba histolytica เป็นต้น

เชื้อหนอนพยาธิ
แมลงสาบสามารถเป็นโฮสต์กึ่งกลาง (intermediate host) ของพยาธิได้หลายชนิด เช่น พยาธิปากขอ (Ancylostoma duodenale) พยาธิไส้เดือนกลม (Ascaris lumbricoides) พยาธิตัวตืดแคระ (Hymenolepis nana) พยาธิตืดวัว (Taenia saginata) พยาธิใบไม้โลหิต (Schistosoma haematobium)
โรคที่มีหนอนพยาธิเป็นสาเหตุ ได้แก่ โรค Schistosomiases โรคระบบลำไส้ และโรคโลหิตจาง หนอนพยาธิสามารถอาศัยอยู่ในตัวแมลงสาบประมาณ 12 ชนิด ซึ่งสามารถผ่านออกมาทางมูลของ แมลงสาบได้

เชื้อไวรัส
ยังไม่พบว่ามีการแพร่เชื้อไวรัสซึ่งนำโดยแมลงสาบมาสู่มนุษย์ แต่จากการศึกษาในห้องทดลอง พบว่าแมลงสาบสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของโรคตับอักเสบ (Hepatitis)

เชื้อรา
พบมีเชื้อรา 2 ชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจคือ Aspergillus fumigatus และโรคผิวหนัง คือ Aspergillus niger

แมลงสาบเป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยตรง
แมลงสาบบางชนิดปล่อยกลิ่นเหม็นสาบ เช่น Diploptera punctata และ Leucophaea maderae เมื่อ ถูกต้อง ทำให้คันเกิดตามตัวได้ และผิวหนังอักเสบ (dermatitis) ขี้แมลงสาบ และตัวแมลงสาบเมื่อตายแล้วผสมอยู่ในฝุ่นทำให้เกิดอาการแพ้(Allergic reaction) จากเศษของปีก ขา หรือสิ้นส่วนต่างๆ ของแมลงสาบ ถ้าหายใจเข้าไปทางจมูก และปอดเกิดอาการหอบได้ ซึ่งเป็นผลมาจากเชื้อราชนิดที่ทำให้เกิดโรค เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง สารขับถ่ายออกมากับมูลแมลงสาบ 2 ชนิดคือ Periplaneta americana และ Leucophaea maderae เชื่อว่าเป็นสาเหตุของมะเร็ง (Carcinogenic compounds) บางครั้งแมลงสาบตัวเล็กๆ เช่น B.germanica วิ่งเข้าหูคนได้ และจากรายงานการสำรวจในเรือที่มีการระบาดของแมลงสาบสูง พบว่าแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana) และแมลงสาบออสเตรเลีย (P.australasiae) จะเข้ามากัดแทะผิวหนัง และเล็บของชาวประมงในขณะที่นอนหลับ ซึ่งต้องป้องกันโดยการ สวมถุงมือ และถุงเท้าขณะนอนหลับ

แมลงสาบทำให้เกิดอาการภูมิแพ้
จากรายงานการวิจัยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศพบว่า แมลงสาบเป็นตัวการสำคัญที่กำให้เกิดโรคภูมิแพ้ และหอบหืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่ายเด็ก แมลงสาบจะปล่อยสารก่อภูมิแพ้ (allergen) ออกมาสู่บริเวณที่เดินผ่าน หรือฟุ้งลอยอยู่ในอากาศ เมื่อมนุษย์สัมผัสสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ต่อเนื่องกันในระยะเวลา พอสมควรก็จะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ และหอบหืดขึ้นได้ สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้เชื่อว่าเกิดมาจากมูล หรือสารบางอย่างบนตัวของแมลงสาบ ผลการวิจัยจากหลายๆ รายงานพบว่ามีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และหอบหืดจำนวนไ ปัญหาที่เกิดจากแมลงสาบ