ABOUT

พันธกิจองค์กร ( Mission )

บริษัท ดับบลิว.เค.ดี. เอ็นไวรอนเมน้นท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านกำจัดแมลง และสุขอนามัยในห้องน้ำเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังสโลแกนที่วางไว้ว่า “บริการด้วยใจ แก้ปัญหาฉับไว ใส่ใจคุณภาพ”

วิสัยทัศน์องค์กร ( Vision )

บริษัท ดับบลิว.เค.ดี. เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านบริการ ทั้งทางด้านการป้องกันและกำจัดแมลงสัตว์พาหะ สัตว์รบกวน ด้านสุขอนามัยในห้องน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ค่าเชื้อต่างๆ

การดำเนินการของบริษัท

บริษัทเริ่มดำเนินการในนามบริษัท ไฟท์เตอร์เพสท์ คอนโทรล (2000) จำกัด วันที่ 12 เมษายน 2543 และได้เปิดพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยดีสมอมา จนมาถึงปัจจุบัน วันที่ 11 กันยายน 2549 บริษัทได้ย้ายที่ทำการใหม่ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าและพนักงานที่มากขึ้นตามลำดับ และในการย้ายที่ทำการพร้อมสถานที่ในการครอบครองเคมี ตามที่ อ.ย. กำหนดนั้น บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เป็น บริษัท ดับบลิว เค ดี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่อยู่ 28/3 หมู่ 12 ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โดยที่คณะผู้บริหาร พนักงานและโทรศัพท์ ยังคงเดิม